Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de Nordina Home website nordinahome.com 9samen met gerelateerde eigenschappen, de “website”). De volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van de website.

Door de inhoud, het materiaal, de items of de diensten op of via de website te raadplegen, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. U erkent verder dat u 18 jaar of ouder bent en dat u over alle benodigde rechten, macht en autoriteit beschikt om deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en de daarin opgenomen verplichtingen na te komen. U stemt ermee in dat uw gebruik van de website of van inhoud of materiaal dat op of via de website beschikbaar wordt gesteld, betekent dat u deze Gebruiksvoorwaarden volledig aanvaardt en ermee instemt.

Onze Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 29 maart 2022.

1. Informatie over ons

Wij beheren de website. Wij zijn Guarana Logistic Limited, een bedrijf achter Nordina Home. Wij zijn geregistreerd in Engeland onder registratienummer 609658, BTW nummer IE3504246VH en met onze maatschappelijke zetel te 9889, 27 Upper Pembroke Street, Dublin 2. Wij zijn een naamloze vennootschap.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

2. Registratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud, materiaal, items of diensten op de website, kan u worden gevraagd om u te registreren en een account aan te maken. Als onderdeel van het registratieproces, kan u worden gevraagd om te klikken om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, en kan vervolgens worden gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren of in te dienen. Mogelijk moet u ons ook bepaalde informatie over uzelf verstrekken, waaronder persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw wettelijke naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geslacht en leeftijd. U bent er verantwoordelijk voor dat uw wachtwoord en account login te allen tijde geheim, veilig en beveiligd zijn. Nordina Home is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van uw account in het geval dat een derde partij toegang heeft tot uw wachtwoord en uw account login op welke manier dan ook gebruikt.

Aanvullende informatie kan worden verzameld door Nordina Home of haar derde aanbieders voor beveiligings- en fraudebestrijdingsdoeleinden. U bevestigt dat de persoonlijke informatie die u ons via de website verstrekt in alle opzichten waar, geldig, volledig en actueel is. Mocht informatie die u op de website verstrekt veranderen, log dan in op uw account en werk deze informatie rechtstreeks op de website bij.

Ons Privacybeleid legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken, welke controle u heeft over uw persoonlijke informatie en welke procedures we hebben om uw privacy te beschermen. Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met klantenservice@nordinahome.nl.

3. Algemene gebruiksbeperkingen

U gaat ermee akkoord de website alleen te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden, en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde praktijken of richtlijnen in de relevante jurisdicties. U mag de website alleen gebruiken voor uw niet-commercieel, niet-exclusief, niet-toewijsbaar, niet-overdraagbaar en beperkt persoonlijk gebruik, en voor geen ander doel.

U zult niet (en zal niet proberen):

 • Toegang tot de website op een andere wijze dan via de interface die wordt verstrekt door Nordina Home;
 • Ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot het computersysteem van Nordina Home of activiteiten uitvoeren die de prestaties van de website, de netwerken en computersystemen van Nordina Home verstoren of de functionaliteit of beveiliging van de website verstoren;
 • Toegang tot de website via geautomatiseerde middelen of met geautomatiseerde functies of apparaten (inclusief het gebruik van scripts of webcrawlers);
 • toegang tot of verzameling van alle persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder namen, e-mailadressen of andere dergelijke informatie, voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, commerciële doeleinden;
 • Reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of wederverkopen van een aspect van de website voor welk doel dan ook; en
 • Producten of services die een handelsmerk, servicemerk, handelsnaam, handelsnaam, logo of servicemerk van Nordina Home bevatten, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen op een manier die waarschijnlijk of bedoeld is om verwarring te veroorzaken over de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van dergelijke merken, namen of logo’s.

4. Fouten, onjuistheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op de website staan die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of weglatingen op de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

5. Vrijwaringen en garanties

Behalve wanneer we vanwege onze schending van deze Gebruiksvoorwaarden of het niet gebruiken van redelijke vaardigheid en zorg geen beloften doen:

 • dat de website, Website Content, Producten, advies, informatie of links op de website aan uw eisen zullen voldoen;
 • dat de website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn;
 • Defecten in de werking of functionaliteit van software die u als onderdeel van de website wordt geleverd, worden gecorrigeerd;
 • Met betrekking tot de inhoud van de Website, advies, informatie of links die door derden of gebruikers worden verstrekt; en
 • Dat de website foutloos is of dat eventuele fouten worden gecorrigeerd.

U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van inhoud van websites en door gebruikers gegenereerde inhoud ongecodeerd kan worden overgedragen en verzending via verschillende netwerken en wijzigingen kan inhouden om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. We wijzen u erop dat we niet garanderen dat informatie die naar of van onze website wordt verzonden, tijdens de verzending veilig is. Evenmin kunnen we de vertrouwelijkheid garanderen van communicatie of materiaal dat via de website of het internet naar ons wordt verzonden, met inbegrip van bijvoorbeeld persoonlijke informatie zoals uw naam of adres. Behalve wanneer dit te wijten is aan onze schending van deze Gebruiksvoorwaarden of het niet gebruiken van redelijke vaardigheden en zorg, neemt Nordina Home geen verantwoordelijkheid voor:

 • Elke fout, omissie, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of transmissie, communicatielijn falen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van, een communicatie;
 • Eventuele problemen of technische storingen van een telefoonnetwerk of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, uitval van e-mail of spelers als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of de website, met inbegrip van letsel of schade aan u of aan iemands computer gerelateerd aan of als gevolg van het gebruik van de website.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Nordina Home uit of beperkt deze tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door EU-wetgeving.

Als wij deze Gebruiksvoorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Gebruiksvoorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg is van onze inbreuk of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat we de Gebruiksvoorwaarden zijn aangegaan. Ook leveren wij de website alleen voor huishoudelijk of privé gebruik. U stemt ermee in de website niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden en wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van omzet, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

7. Links naar andere websites

De website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites buiten onze controle. Links naar andere websites kunnen ons websitelogo of stijl gebruiken als gevolg van een co-branding overeenkomst. Deze websites kunnen cookies instellen in uw browser en kunnen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen en gebruiken die gegevens op manieren die deze website niet zou gebruiken. Houd er rekening mee dat Nordina Home geen controle heeft over deze websites en dat deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn op websites van derden. Nordina Home raadt u aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te lezen waarnaar wordt verwezen in de websites die u invoert.

8. Klachtenprocedures

Als u van mening bent dat inhoud op deze website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendom of andere rechten, kunt u Nordina Home per e-mail op <a href="mailto:[ klantenservice@nordinahome.nl met een uitgebreid en gedetailleerd bericht met de volgende informatie:

 • Uw naam en de naam van uw bedrijf, indien van toepassing;
 • uw contactgegevens, inclusief uw e-mailadres; en
 • De aard en inhoud van uw klacht, de specifieke rechten in kwestie en uw basis voor het indienen van de klacht, met inbegrip van de inhoud die bezwaarlijk is.

9. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien om wijzigingen in of aan te brengen:

 • relevante wet- of regelgeving;
 • Beveiligings-, technische of operationele problemen;
 • Functionaliteit of functies van de website.

Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, kunnen we u op de website informeren. Als we uw e-mailadres hebben, kunnen we ook besluiten om u via e-mail informatie over deze wijzigingen te sturen.

10. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en het onderwerp en de vorming ervan worden beheerst door het EU-recht. Als u echter een consument bent en inwoner bent van een ander land van de Europese Unie, zult u profiteren van de dwingende bepalingen en wettelijke rechten die de wetgeving van dat land u biedt. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden heeft invloed op uw rechten als consument om te vertrouwen op deze lokale wet dwingende bepalingen en wettelijke rechten. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben. Als u echter een consument bent en inwoner bent van een ander land van de Europese Unie, kunt u en kunnen wij ook in dat land gerechtelijke stappen ondernemen.

11. Bedrijfsvoorwaarden

Als u een bedrijf bent, gelden de volgende termen in plaats van de overeenkomstige termen (hierboven)

Beperking van aansprakelijkheid (van toepassing in plaats van clausule 7):

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Nordina Home uit of beperkt deze tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door EU-wetgeving.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk jegens u, noch contractueel, onrechtmatig (met inbegrip van nalatigheid), niet-nakoming van wettelijke verplichtingen, noch anderszins voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden voor:

 • elk verlies van winst, omzet, omzet of inkomsten;
 • Bedrijfsonderbreking;
 • verlies of beschadiging van gegevens, informatie of software;
 • Verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • Eventuele indirecte of gevolgschade of -verlies.

Toepasselijk recht (van toepassing in plaats van clausule 11):

Deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het EU-recht. We zijn het allebei eens met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Verkoopvoorwaarden

Op deze pagina vindt u informatie over ons en de wettelijke voorwaarden (“Voorwaarden”) die van toepassing zijn op de producten (“Producten”) die op onze website worden vermeld. Deze Voorwaarden zijn alleen beschikbaar in de EU en zijn van toepassing op elk contract tussen ons voor de verkoop van Producten aan u (“Contract”).

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten bestelt op onze website. Houd er rekening mee dat u door het bestellen van een van onze producten akkoord gaat met deze voorwaarden. We zullen een lijst bijhouden van alle contracten, die op aanvraag beschikbaar zijn.

U mag alleen Producten van onze website kopen als u minstens 18 jaar oud bent, of namens een bedrijf. Als u jonger bent dan 18 jaar of niet in staat bent om een contract te sluiten, vraag dan uw ouder of voogd om deze Voorwaarden te bekijken, en registreer en / of plaats een bestelling namens u.

Als u weigert deze Voorwaarden te accepteren, kunt u geen Producten bestellen op onze website. U dient een exemplaar van deze Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan, zodat u deze later nog kunt raadplegen.

1. Onze producten

De afbeeldingen van de Producten op onze website zijn uitsluitend ter illustratie. Hoewel Nordina Home alles in het werk heeft gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw apparaat de kleur van de Producten nauwkeurig weergeeft. Uw producten kunnen enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

Hoewel Nordina Home alles in het werk heeft gesteld om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zijn alle metingen die op onze website worden vermeld benaderingen. Tenzij anders vermeld, zijn de metingen aangegeven in metrisch systeem.

Nordina Home behoudt zich het recht voor om het assortiment aangeboden producten te wijzigen en het aantal producten dat op elk moment kan worden gekocht zonder voorafgaande kennisgeving te beperken.

Alle producten die op onze website worden getoond, zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. We zullen u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen als het door u bestelde Product niet beschikbaar is en we zullen uw bestelling niet verwerken.

2. Gebruik van onze website

Uw gebruik van onze website is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van onze website. Neem de tijd om deze te lezen want er staan belangrijke termen in die op u van toepassing zijn.

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

In ons privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we deze gebruiken, welke controles u hebt over uw persoonlijke informatie en welke procedures we hebben om uw privacy te beschermen. Als u vragen heeft over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan contact op met klantenservice@nordinahome.nl.

4. Verplichtingen van Nordina Home aan u

Nordina Home is wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan een contract, inclusief dat de producten zijn zoals beschreven en overeenkomen met de informatie die we u hebben verstrekt en elk model dat u hebt gezien of onderzocht, van bevredigende kwaliteit zijn en geschikt zijn voor elk specifiek doel dat ons bekend is gemaakt. Niets in deze Voorwaarden zal deze wettelijke rechten aantasten. Advies over uw wettelijke rechten als consument is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens’ Advice Bureau of Trading Standards Office.

5. Hoe het contract tot stand komt tussen u en Nordina Home

Met ons bestelproces kunt u eventuele fouten controleren en wijzigen voordat u uw bestelling bij ons indient. Neem de tijd om uw bestelling te lezen en controleer deze op elke pagina van het bestelproces.

Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een e-mail van Nordina Home waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Wij bevestigen onze aanvaarding aan u door u een bevestigingsmail te sturen die bevestigt dat de Producten zijn besteld. Het contract tussen ons wordt pas tot stand gebracht wanneer we u de bevestigingsmail sturen.

Als wij u geen Product kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat dat Product niet op voorraad is of niet meer beschikbaar is, of vanwege een fout in de prijs op onze website, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen wij uw bestelling niet verwerken. Als u al voor de Producten hebt betaald, zullen wij u het volledige bedrag zo snel mogelijk terugbetalen.

6. Garantie

Nordina Home biedt de fabrikant tot 3 jaar garantie vanaf de leveringsdatum voor alle producten tegen defecten aan de afwerking en materialen. Deze garantie heeft betrekking op normaal huishoudelijk gebruik en is nietig als een van de volgende situaties zich voordoet: onachtzaam gebruik of niet-huishoudelijk gebruik, niet-naleving van de verstrekte instructies, wijzigingen of niet-toegestane reparaties aan het product en producten die niet afdoende worden verzorgd.

7. Uw recht op retour en terugbetaling

U hebt het recht om een Contract te annuleren gedurende de hieronder vermelde periode. Dit betekent dat u tijdens die periode, als u van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat u een Product niet wilt behouden, ons op de hoogte kunt stellen van uw beslissing om het Contract te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.

Uw recht om een Contract te annuleren begint vanaf de datum van de e-mailbevestiging, dat is wanneer het Contract tussen ons wordt gevormd. U hebt dan een periode waarin u een Contract kunt annuleren en het Product kunt retourneren, en die periode loopt tot het einde van 30 dagen vanaf de dag nadat u de Producten hebt ontvangen. Producten moeten in een verkoopbare, nieuwe staat aan ons worden geretourneerd.

Als u een contract wilt annuleren, neemt u contact op met klantenservice@nordinahome.nl.

Als u uw recht op annulering uitoefent, ontvangt u een volledige terugbetaling van de prijs die u voor de Producten hebt betaald, verminderd met eventuele toepasselijke leveringskosten waarvoor u hebt betaald. Wij zullen de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen 30 dagen vanaf de dag dat wij de Producten terug ontvangen, of u levert het bewijs dat u ze hebt geretourneerd. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke aankoop hebt gedaan en er worden geen kosten in rekening gebracht voor het ontvangen van de terugbetaling. Als de oorspronkelijke betalingsmethode niet meer beschikbaar is, geven we graag een winkeltegoed uit dat gelijk is aan het bedrag van de terugbetaling.

Ons team wil ervoor zorgen dat u een volledige terugbetaling krijgt voor de bestelling die u hebt geplaatst. Daarom is het voor ons van cruciaal belang dat de bestelling in originele staat en verpakking wordt geretourneerd en volledig uit elkaar wordt gehaald. Als de bestelling niet op deze voorwaarden kan worden geretourneerd, moeten we een voorraadvergoeding van 30% aftrekken. We willen ook graag opmerken dat de verzendkosten niet worden gerestitueerd.

8. Beschadigd, defect en/of ontbrekend(e) artikel(en)

Wij staan achter de kwaliteit van de artikelen en diensten die wij aanbieden. Hoewel dit zelden voorkomt, gebeuren fouten af en toe.

 • Voor ontbrekende pakketten kunt u ons binnen 5 dagen na levering op de hoogte brengen bij klantenservice@nordinahome.nl, zodat we u een beëdigde verklaring kunnen sturen. Vul het formulier in en stuur het terug naar ons en wij nemen namens u de juiste maatregelen met de koerier.
 • Voor beschadigde pakketten kunt u binnen 5 dagen na levering contact met ons opnemen via klantenservice@nordinahome.nl met een duidelijk beeld van de beschadigde verpakking en een afbeelding van het verzendlabel. U hebt de mogelijkheid om: een volledige terugbetaling of een vervanging te krijgen voor onbruikbare items, en een gedeeltelijke terugbetaling of een vervanging voor kleine defecten of ontbrekende onderdelen.
 • Voor beschadigde, defecte of ontbrekende items of onderdelen, kunt u ons binnen 7 dagen na levering op de hoogte brengen bij klantenservice@nordinahome.nl. Elke kwestie wordt beoordeeld door onze afdeling Klantenservice en wordt met de juiste oplossing(en) gepresenteerd.

9. Verzending en levering

Als u de verzendkosten voor uw exacte locatie wilt weten, gaat u naar de kassa en valideert u uw postcode daar.

Kleinere artikelen die op voorraad zijn, worden meestal de volgende werkdag verzonden. Grotere artikelen die op voorraad zijn, worden meestal binnen de komende 1-3 werkdagen verzonden. Ons doel is om al onze artikelen te allen tijde op voorraad te hebben. In perioden met een hoge verkoop is dit echter mogelijk niet altijd het geval. Uw object wordt verzonden op de geschatte datum die u onder de button Toevoegen aan winkelwagentje op de productpagina vindt, tenzij er een gebeurtenis is die buiten onze controle valt. Als we de geschatte leveringsdatum niet kunnen halen vanwege een gebeurtenis buiten onze controle, zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen met een herziene geschatte leveringsdatum.

10. Prijzen en promoties

De prijzen van de Producten zullen zijn zoals die van tijd tot tijd op onze website worden vermeld. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de Producten correct zijn op het moment van publicatie.

Eventuele wijzigingen in de prijs hebben geen invloed op een bestelling die we hebben bevestigd met een e-mailbevestiging.

De prijs van een product is inclusief btw tegen het geldende huidige tarief dat voorlopig in het Verenigd Koninkrijk verschuldigd is.

De prijs van een Product is exclusief toepasselijke leveringskosten.

Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige van de Producten op onze website verkeerd geprijsd zijn. Als we een fout ontdekken in de prijs van de Producten, zullen we u op de hoogte brengen van deze fout en zullen we u de mogelijkheid geven om het Product tegen de juiste prijs te blijven kopen of uw bestelling te annuleren. We zullen uw bestelling niet verwerken totdat we uw instructies hebben. Als we geen contact met u kunnen opnemen via de contactgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, behandelen we de bestelling als geannuleerd en stellen we u hiervan schriftelijk in kennis. Houd er rekening mee dat als de prijsfout duidelijk en ondubbelzinnig is en redelijkerwijs door u als een verkeerde prijsstelling kan zijn herkend, we de Producten niet tegen de onjuiste (lagere) prijs aan u hoeven te leveren.

11. Betalingen

Betaling dient te geschieden via een van onze geaccepteerde betaalmethoden die u bekend zullen worden gemaakt. De betaling voor de Producten en alle toepasselijke leveringskosten is vooraf.

Als u met een creditcard of bankkaart betaalt, kan uw bank deze gelden in behandeling nemen. Dit valt buiten de controle van Nordina Home. Deze betaling wordt vrijgegeven wanneer Nordina Home u verzoekt uw bestelling te betalen.

12. Aansprakelijkheid

Als wij deze Voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg is van onze inbreuk of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat we het contract sloten.

Wij leveren de Producten slechts voor binnenlands of privé gebruik. U stemt ermee in een Product niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van omzet, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor inbreuk op uw wettelijke rechten met betrekking tot de Producten (inclusief het recht om Producten te ontvangen die zijn zoals beschreven en overeenkomen met informatie die we aan u hebben verstrekt en elk monster of model dat door u is gezien of onderzocht, van bevredigende kwaliteit en geschikt voor elk specifiek doel dat aan ons bekend is gemaakt, en voor defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987.

13. Evenementen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of te laat uitvoeren van onze verplichtingen onder een Contract dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis buiten onze controle. Een gebeurtenis buiten onze controle betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, burgerlijke commotie, rellen, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding voor oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakkingen, epidemie of andere natuurrampen, of het falen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken, of de onmogelijkheid van het gebruik van de scheepvaart, vliegtuigen, motorvoertuigen of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.

Indien zich een gebeurtenis voordoet die buiten onze controle valt en die van invloed is op de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract:

 • We nemen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u op om u op de hoogte te stellen; en
 • Onze verplichtingen onder een Contract worden opgeschort en de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van het evenement buiten onze controle. Wanneer de gebeurtenis buiten onze controle van invloed is op onze levering van Producten aan u, zullen we een nieuwe leveringsdatum met u regelen nadat het evenement buiten onze controle is voorbij.

14. Communicatie tussen ons

Wanneer we in deze Voorwaarden verwijzen naar “schriftelijk”, zal dit e-mail bevatten.

Als u om een andere reden schriftelijk contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@nordinahome.nl. U neemt ook contact met ons op via onze telefonische klantenservice.

En als we contact met u moeten opnemen of u schriftelijk op de hoogte moeten stellen, doen we dat per e-mail die u ons in uw bestelling verstrekt.

15. Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment herzien om wijzigingen in of aan te brengen:

 • De Producten;
 • relevante wet- of regelgeving; of
 • Beveiligings-, technische of operationele problemen;

Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, kunnen we u op de website informeren. Als we uw e-mailadres hebben, kunnen we ook besluiten om u via e-mail informatie over deze wijzigingen te sturen.

16. Andere belangrijke termen

We kunnen onze rechten en verplichtingen onder een Contract overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen onder deze Voorwaarden.

Een contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om de naleving van een van de voorwaarden af te dwingen.

Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van deze bepalingen onwettig of niet afdwingbaar is, blijven de overige leden volledig van kracht.

Als we er niet op staan dat u aan een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden voldoet, of als we onze rechten niet tegen u afdwingen, of als we dit vertragen, betekent dat niet dat we onze rechten tegen u hebben opgegeven en niet dat u niet hoeft te voldoen aan die verplichtingen. Als we een wanbetaling door u opheffen, doen we dat alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat we automatisch afstand doen van elke latere wanbetaling door u.

Deze Voorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan, worden beheerst door het Unierecht. Als u echter in een ander land van de Europese Unie woont, profiteert u van de verplichte consumentenbepalingen van en de wettelijke rechten waarover u beschikt op grond van de wetten van dat land. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevolgen voor uw rechten om te vertrouwen op deze lokale wet verplichte consumentenbepalingen en wettelijke rechten. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben. Als u echter een consument bent en inwoner bent van een ander land van de Europese Unie, kunt u en kunnen wij ook in dat land gerechtelijke stappen ondernemen.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan Nordina Home!